Ta strona używa cookies zgodnie z polityką cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij [x]

Klasyfikacja Środków Trwałych

Autor: Aleksander Korczyn | Liczba stron: 163 | Nazwa wydawnictwa: Sigma | ISBN: 9788387769338
Klasyfikacja Środków Trwałych - zdjęcie

środki trwałe należą do składników majątku przedsiębiorstwa. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są posiadać pełną ewidencję użytkowanych środków trwałych, niezależnie od formy prawnej i organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Ewidencja środków trwałych służy do celów administracyjnych, księgowych, podatkowych i statystycznych. W spisie inwentarza majątku trwałego poszczególne środki rzeczowe powinny posiadać numer inwentarzowy oraz symbol obowiązującej klasyfikacji środków trwałych. Do 31 grudnia 1999 r. obowiązywała Klasyfikacja Rodzajowa środków Trwałych (KRśT), wprowadzona zarządzeniem nr 51 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. GUS Nr 21 z 1991 r., póz. 132). Ta klasyfikacja była stosowana w ewidencji, sprawozdawczości i przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych. Od l stycznia 2000 r. obowiązuje nowa Klasyfikacja środków Trwałych, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. Została ogłoszona w Dz. U. Nr 112/99, póz. 1317. Od tej daty stosuje się nowe symbole środków trwałych. Dotyczy to też tabeli amortyzacyjnej określonej w ustawach podatkowych (pdop i pdof). Od 21 marca 2002 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków Trwałych (Dz. U. Nr 18 z 2002 r., póz. 169). Nowa KśT należy stosować w ewidencji środków trwałych, przy ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz w sprawozdawczości statystycznej. Klasyfikacja ta jest powszechnie obowiązująca i powinna być stosowana przez wszystkie podmioty gospodarcze i niegospodarcze. Powinny ją stosować jednostki prowadzące księgi rachunkowe według przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r., póz. 694 - j.t. z późn. zm.), a także jednostki prowadzące podatkowe księgi przychodów i rozchodów według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 116 z 2000 r., póz. 1222, z późn. zm.). Obowiązek stosowania nowej klasyfikacji odnosi się również do wszystkich innych jednostek zobowiązanych do prowadzenia ewidencji środków trwałych, ewentualnie w celach podatkowych lub statystycznych. Szczegółowe obowiązki dotyczą podatników podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Klasyfikacja środków Trwałych w pełnym brzmieniu z uwzględnieniem nowelizacji jest umieszczona w niniejszej publikacji. Oprócz nowych symboli klasyfikacyjnych podano w niej powiązania z poprzednią klasyfikacją KRśT z 1991 r., co w znacznym stopniu ułatwia korzystanie z nowej symboliki. Przy większości środków trwałych podano również powiązania z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną przepisem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42 z 1997 r., póz. 264 ze zm. w Dz. U. Nr 92 z 1999 r., póz., 1045 oraz w Dz. U. Nr 12 z 2001 r., póz. 94), a także z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB), wprowadzoną Rozp. RM z 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112/99, póz. 1316, ze zm. w Dz. U. Nr 18/2002,póz. 170). Całość klasyfikacji środków trwałych (KśT) jest podzielona na 10 grup oznaczonych symbolami od "O" do "9". Dalszy podział obejmuje podgrupy oznaczone dwucyfrowo od "10" do "90" oraz rodzaje środków trwałych oznaczone trzycyfrowo od "101 do "900".Znowelizowana klasyfikacja (KśT) ma zastosowane w roku 2005 przy uwzględnieniu aktualnych przepisów o podatku dochodowym, o rachunkowości i o statystyce.
Zainteresowanych odsyłam do całościowego opracowania mojego autorstwa pt.: "środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne". Opracowanie to obejmuje m.in. zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji składników majątku trwałego według przepisów obowiązujących po l stycznia 2006 r. W załączeniu podano aktualny WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH.
Zobacz również Książki Aleksander Korczyn.

Produkt niedostępny
Polecamy także
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Cena od: 133,00 | ODDK | Izabela Świderek | Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości nie...
Skutki nieużywania środków trwałych w NGO
Cena od: 18,00 | Przepisy nie wymagają, żeby podatnicy wykorzystywali środki trwałe bez przerwy i przez cały czas z t...
Amortyzacja środków trwałych 2015.
Cena od: 24,00 | Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych | Halina Garbacik | Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Amortyzacja środków trwałych w firmie
Cena od: 47,00 | Publikacja jest skierowana przede wszystkim do księgowych oraz osób rozliczających małe i średnie pr...
Amortyzacja środków trwałych 2014
Cena od: 44,00 | Garbacik Halina | Wydawnictwo: Forum Doradców Podatkowych
Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Cena od: 81,00 | Marcin Pacyna | Wydawnictwo: Polska Akademia Rachunkowości
Leksykon opodatkowania środków trwałych
Cena od: 120,00 | ODDK | Wyrzykowska Anna | Wydawnictwo: ODDK
Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie
Cena od: 52,00 | difin | Szewczak Krzysztof H. | Monografia jest skierowana do kadr kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach przemysłowyc...
Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i
Cena od: 70,00 | ODDK | Rup Wojciech | Wydawnictwo: ODDK
Klasyfikacja Środków Trwałych 2011 ze stawkami amortyzacji
Cena od: 87,00 | Góra Ewa | Pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grud...
Forum

Opinie i recenzje na temat Klasyfikacja Środków Trwałych: brak